ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – next run ASAP

Last run

2 weeks, 1 day ago

No pages scraped

About this scraper

This scraper has no description.

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

school study_places last_change creation_date fakulty content address rektor type id degree2 degree1 degree3
Akadémia umení v Banskej Bystrici 26.09.2013 11:02 01.07.1997 Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení prof. Ľudovít Hološka, akademický maliar ( ludovit.holoska@aku.sk ) ul. Jána Kollára 22 974 01, Banská Bystrica doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. verejna 1 None None None
Ekonomická univerzita v Bratislave Ústav medzinárodných programov 11.09.2013 16:15 01.10.1940 Národohospodárska fakulta Obchodná fakulta Fakulta hospodárskej informatiky Fakulta podnikového manažmentu Fakulta medzinárodných vzťahov Fakulta aplikovaných jazykov Podnikovohospodárska fakulta; Košice prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. ( ferdinand.dano@euba.sk ) Dolnozemská cesta 1 852 35, Bratislava Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. verejna 2 None None None
Katolícka univerzita v Ružomberku 07.01.2011 11:02 01.07.2000 Fakulta zdravotníctva Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Teologická fakulta; Košice Mgr. Vincent Bocko ( bocko@ku.sk ) Námestie A.Hlinku č.60 034 01, Ružomberok prof. Tadeusz Zasępa, PhD. verejna 3 None None None
Prešovská univerzita v Prešove 27.01.2014 15:02 01.01.1997 Fakulta humanitných a prírodných vied Fakulta manažmentu Fakulta športu Fakulta zdravotníckych odborov Filozofická fakulta Gréckokatolícka teologická fakulta Pedagogická fakulta Pravoslávna bohoslovecká fakulta Mgr. Andrea Čulková ( culkova@unipo.sk ) Ul. 17. novembra č. 15 080 01, Prešov prof. RNDr. René Matlovič, PhD. verejna 4 maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) None
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24.01.2011 09:14 01.01.1946 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Fakulta biotechnológie a potravinárstva Fakulta ekonomiky a manažmentu Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Technická fakulta Margita Granátová ( margita.granatova@uniag.sk ) Tr. A. Hlinku č. 2 949 76, Nitra Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. verejna 5 None None None
Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústav manažmentu, Bratislava 30.01.2013 16:40 25.06.1937 Stavebná fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Fakulta architektúry Materiálovotechnologická fakulta; Trnava Fakulta informatiky a informačných technológií Mgr. Marianna Michelková ( marianna.michelkova@stuba.sk ) Vazovova 5 812 43, Bratislava 1 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. verejna 6 None None None
Technická univerzita v Košiciach 04.02.2011 10:53 08.07.1952 Ekonomická fakulta Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta umení Fakulta výrobných technológií; Prešov Hutnícka fakulta Letecká fakulta Stavebná fakulta Strojnícka fakulta RNDr. Gabriela Janočková ( gabriela.janockova@tuke.sk ) Letná 9 042 00, Košice Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. verejna 7 None None None
Technická univerzita vo Zvolene 27.12.2012 20:46 25.04.1946 Drevárska fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Lesnícka fakulta Mgr. Jarmila Šarinová ( sarinova@tuzvo.sk ) Ul. T. G. Masaryka 24 960 53, Zvolen Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. verejna 8 manažment a financovanie lesných podnikov (denné, externé) ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov (denné, externé) None
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 11.01.2013 10:18 01.07.1997 Fakulta priemyselných technológií; Púchov Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Fakulta špeciálnej techniky Fakulta zdravotníctva Mgr. Slávka Petrová ( slavka.petrova@tnuni.sk ) Študentská 2 911 50, Trenčín doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. verejna 9 chémia a technológia anorganických materiálov a skla (denné, externé) politológia (denné, externé) európske a globálne štúdiá (denné, externé) politológia (denné, externé) anorganické technológie a nekovové materiály (denné, externé)
Trnavská univerzita v Trnave 24.01.2012 10:13 01.07.1992 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Právnická fakulta Teologická fakulta; Bratislava Ing. Gabriela Sekerešová, PhD. ( gabriela.sekeresova@truni.sk ) Hornopotočná 23 918 43, Trnava prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. verejna 10 None None None
Univerzita J. Selyeho 27.06.2013 13:03 01.01.2004 Ekonomická fakulta Pedagogická fakulta Reformovaná teologická fakulta RNDr. Peter Csiba, PhD. ( csiba.peter@selyeuni.sk ) Bratislavská cesta 3322 945 01, Komárno doc. RNDr. János Tóth, PhD. verejna 11 None None None
Univerzita Komenského v Bratislave 12.02.2013 07:08 27.06.1919 Evanjelická bohoslovecká fakulta Fakulta managementu Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fakulta sociálnych a ekonomických vied Fakulta telesnej výchovy a športu Farmaceutická fakulta Filozofická fakulta Jesseniova lekárska fakulta; Martin Lekárska fakulta Pedagogická fakulta Právnická fakulta Prírodovedecká fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Mgr. Richard Richter ( richard.richter@rec.uniba.sk ) Šafárikovo nám. 6 818 06, Bratislava prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. verejna 12 None None None
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14.12.2011 11:46 31.07.1959 Fakulta prírodných vied Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Fakulta stredoeurópskych štúdií Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ing. Slavomír Janáčik ( sjanacik@ukf.sk ) Trieda A. Hlinku č.1 949 74, Nitra prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. verejna 13 None None None
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 01.07.1992 Ekonomická fakulta Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Fakulta prírodných vied Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Právnická fakulta Národná 12 974 01, Banská Bystrica Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. verejna 14 None None None
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ústav telesnej výchovy a športu, Košice 01.01.1959 Fakulta verejnej správy Filozofická fakulta Lekárska fakulta Právnická fakulta Prírodovedecká fakulta Šrobárova 2 041 80, Košice prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. verejna 15 None None None
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany 04.10.2013 13:54 27.07.1997 Fakulta masmediálnej komunikácie Fakulta prírodných vied Fakulta sociálnych vied UCM Filozofická fakulta Mgr. Zuzana Mikulková ( zuzana.mikulkova@ucm.sk ) Nám. J. Herdu 2 917 01, Trnava Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš CSc. verejna 16 None None None
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 08.11.2010 10:38 16.12.1949 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. ( mojzisova@uvm.sk ) Komenského 73 041 81, Košice prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. verejna 17 produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia (denné, externé) trh a kvalita potravín (denné, externé) spojený. a 2 farmácia (denné) všeobecné veterinárske lekárstvo (denné) None
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 05.10.2012 11:17 09.06.1949 Divadelná fakulta Filmová a televízna fakulta Hudobná a tanečná fakulta Ida Hledíková ( hledikova@vsmu.sk ) Ventúrska ul. 3 813 01, Bratislava doc. Milan Rašla, akad.maliar verejna 18 None None None
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 24.10.2012 10:35 09.06.1949 Mgr. Andrea Semanova ( semanova@vsvu.sk ) Hviezdoslavovo nám.18 814 37, Bratislava prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. verejna 19 architektonická tvorba (denné) dizajn (denné) grafika a iné médiá (denné) maľba a iné médiá (denné) reštaurátorská tvorba (denné) socha, objekt, inštalácia (denné) úžitkové umenie (denné) vizuálne médiá (denné) architektonická tvorba (denné) dizajn (denné) fotografia a nové médiá (denné) grafika a iné médiá (denné) intermédiá a multimédiá (denné) maľba a iné médiá (denné) reštaurátorská tvorba (denné) socha, objekt, inštalácia (denné) textilná tvorba (denné) úžitkové umenie (denné) vizuálna komunikácia (denné) architektonická tvorba (denné) architektonická tvorba (externé) dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (denné) dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (externé) dizajn (denné) dizajn (externé) reštaurátorská tvorba (externé) výtvarné umenie (denné) výtvarné umenie (externé)
Žilinská univerzita v Žiline Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine 23.01.2013 08:28 01.10.1953 Elektrotechnická fakulta Fakulta humanitných vied Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Fakulta riadenia a informatiky Fakulta špeciálneho inžinierstva Stavebná fakulta Strojnícka fakulta Marta Chupacova ( Marta.Chupacova@rekt.uniza.sk ) Univerzitná 8215/1 010 26, Žilina Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. verejna 20 None None None
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 05.11.2012 14:45 01.09.1973 Ing. Ján Fako ( jan.fako@aos.sk ) Demänová 393 031 06, Liptovský Mikuláš 6 brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. sukromna 21 bezpečnosť a obrana štátu (externé) bezpečnosť a obrana štátu (externé) manažment obranných zdrojov (externé) vojenské spojovacie a informačné systémy (denné, externé) vojenské spojovacie a informačné systémy (externé) vojenské spojovacie a informačné systémy (konverzný) (externé) vojenské spojovacie a informačné systémy (konverzný) (externé) výzbroj a technika ozbrojených síl (externé) elektronické systémy (denné) manažment vojenskej organizácie (denné) počítačové systémy, siete a služby (denné) zbraňové systémy, zbrane a ich časti (denné) bezpečnosť a obrana štátu (externé) vojenské spojovacie a informačné systémy (externé) výzbroj a technika ozbrojených síl (externé)
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 18.10.2013 16:01 01.10.1992 Mgr. Martin Mišota ( Martin.Misota@minv.sk ) Sklabinská č. 1 835 17, Bratislava 35 doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. - poverený vykonávaním funkcie rek sukromna 22 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (denné) bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (denné, externé) bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (denné) bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (denné, externé) bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (denné, externé)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 19.10.2010 15:25 01.09.2002 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fakulta verejného zdravotníctva Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Lekárska fakulta Danica Čapková ( danica.capkova@szu.sk ) Limbová 12 833 03, Bratislava Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. sukromna 23 None None None
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 22.10.2013 11:03 11.08.2011 Ing. Dagmar Mesárošová ( mesarosova@akademiamedii.sk ) Župné námestie 7 811 03, Bratislava 0905404634info@akademiamedii.skhttp://www.akademiamedii.sk Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.skV súčasnosti je možné na vysokej škole "Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.Rektor: doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.Aktuálne z centrálneho registra študentov:110 - študenti v dennej forme štúdia0 - študenti v externej forme štúdia110 - počet všetkých študentovInformácie o absolventoch vysokých škôl doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. statna 24 mediálne štúdiá (denné, externé) manažment médií (denné, externé) marketingová komunikácia (denné, externé) mediálna komunikácia (denné, externé) None
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 22.08.2012 13:30 01.07.2006 Tomáš Kanovský ( kanovsky@bisla.sk ) Grösslingova 53 811 09, Bratislava Samuel Abrahám, PhD. statna 25 None liberálne štúdiá (denné) None
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 05.02.2014 15:08 01.03.2006 Ing. Miriama Vojteková ( vojtekova@dti.sk ) Sládkovičova 533/20 018 41, Dubnica nad Váhom prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. statna 26 učiteľstvo ekonomických predmetov (denné, externé) elektronika dopravných prostriedkov (denné, externé) manažment (denné) učiteľstvo praktickej prípravy (denné, externé) učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch (denné, externé) None
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 04.07.2013 10:54 19.01.2011 Mgr. Jana Valašťanová ( janavalastanova@yahoo.com ) Botanická 2 969 01, Banská Štiavnica prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. statna 27 hudobná teória a interpretácia (denné, externé) hudobná teória a tvorba (denné, externé) hudobná teória a interpretácia (denné, externé) hudobná teória a tvorba (denné, externé) None
Paneurópska vysoká škola 12.07.2012 08:42 14.07.2004 Fakulta ekonómie a podnikania Fakulta masmédií Fakulta psychológie Fakulta práva Fakulta informatiky Mgr. Katarína Hodorová ( katarina.hodorova@uninova.sk ) Tomášikova 20 82102, Bratislava prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. statna 28 None None None
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 18.01.2013 14:55 30.11.2005 Ing. Michaela Feriková Kremlová ( m.ferikova@sevs.sk ) Kráľovská 386/11 909 01, Skalica Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD. statna 29 environmentálne manažérstvo (denné, externé) medzinárodné vzťahy (denné, externé) environmentálne manažérstvo (denné, externé) medzinárodné vzťahy (denné, externé) životné prostredie (denné, externé) environmentálne manažérstvo (denné, externé)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 09.09.2013 13:28 07.06.2006 Ing. Peter Lošonczi, PhD. ( peter.losonczi@vsbm.sk ) Kukučínova 17 040 01, Košice Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. statna 30 riadenie bezpečnostných systémov (denné, externé) riadenie bezpečnostných systémov (denné, externé) None
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 25.06.2013 11:42 10.04.2004 Mgr. Jozef Kirchmayer ( jozef.kirchmayer@vsemvs.sk ) rektorát: Furdekova ul. 16 851 04, Bratislava 5 prof. Ing. Viera. Cibáková, CSc. statna 31 manažment malého a stredného podnikania (denné, externé) verejná správa (denné, externé) komunálna bezpečnosť (denné, externé) manažment malého a stredného podnikania v regiónoch (denné, externé) verejná správa (denné, externé) None
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava 01.04.2012 Fakulta cestovného ruchu Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií Fakulta medzinárodného podnikania Radlinského 9, P.O.Box 813 45 813 45, Bratislava 1 Prof. Dr.h.c. Ing. Juraj Stern, PhD. statna 32 None None None
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Detašované pracovisko, Bratislava 17.01.2012 06:29 01.12.1999 Martina Minarcikova ( mminarcikova@vsm.sk ) Bezručova 64 911 01, Trenčín prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. statna 33 podnikový manažment (denné, externé) znalostný manažment (denné, externé) podnikový manažment (denné, externé) znalostný manažment (denné, externé) None
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 21.10.2011 15:06 24.08.2005 Mgr. Bibiána Arvayová ( sekretariatrektora@ismpo.sk ) Duchnovičovo námestie 1 080 01, Prešov prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. statna 34 etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol (denné, externé) sociálne služby a poradenstvo (denné, externé) teória, riadenie a služby v oblasti kultúry (denné, externé) hospodárska a podnikateľská etika (denné, externé) medzinárodné podnikanie v obchode a službách (denné, externé) sociálne služby a poradenstvo (denné, externé) teória, riadenie a služby v oblasti kultúry (denné, externé) None
Vysoká škola v Sládkovičove 21.11.2013 10:07 31.05.2005 Fakulta práva Janka Jesenského Fakulta sociálnych štúdií Fakulta verejnej politiky a verejnej správy PhDr. Ján Lipták ( liptak11@centrum.sk ) Fučíkova 269 925 21, Sládkovičovo prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc - poverený vedením školy statna 35 None None None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko Saleziánum Sv. Don Bosca, Žilina Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske Detašované pracovisko, Skalica Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves Ústav Bl. Metoda D. Trčku, Michalovce Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. Ústav Košice Bl. Z. Mallu, Košice Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja, Bardejov Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany 21.01.2014 10:46 24.09.2003 Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva Ján Pavla II. Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Ing. Dagmar Mylbachrová ( dmylbachrova@ipex.sk ) Palackého č. 1, P.O. Box 104 810 00, Bratislava prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. statna 36 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (externé) ošetrovateľstvo (externé) sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) sociológia (denné) laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (externé) ošetrovateľstvo (denné) ošetrovateľstvo (externé) sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) sociológia (denné) None
school address degree3 degree2 degree1 fakulta dekan type id
Akadémia umení v Banskej Bystrici Horná 95 974 01, Banská Bystrica divadelné umenie (externé) divadelná dramaturgia (denné) divadelná réžia (denné) filmová dokumentárna tvorba (denné) herectvo (denné) divadelná dramaturgia a réžia (denné) divadelný manažment (denné) filmová dokumentárna tvorba (denné) filmová dramaturgia a scenáristika (denné) herectvo (denné) Fakulta dramatických umení doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. verejna 1
Akadémia umení v Banskej Bystrici Ul. J. Kollára 22 974 01, Banská Bystrica hudobná interpretácia, hudobná tvorba a teória hudobnej interpretácie (denné) hudobná interpretácia, hudobná tvorba a teória hudobnej interpretácie (externé) umelecká interpretácia hudobného diela (denné) umelecká interpretácia hudobného diela (externé) interpretačné umenie - inštrumentálne (denné) kompozícia a dirigovanie zboru (denné) vokálna interpretácia (denné) interpretačné umenie - inštrumentálne (denné) kompozícia a dirigovanie zboru (denné) vokálna interpretácia (denné) Fakulta múzických umení prof. PaedDr., MgA. et Mgr. Vojtech Didi verejna 2
Akadémia umení v Banskej Bystrici Ul. J. Kollára 28 974 01, Banská Bystrica voľné výtvarné umenie (denné) voľné výtvarné umenie (externé) voľné výtvarné umenie (denné) audiovizuálne média,intermédiá a digitálne média (denné) grafika (denné) maľba (denné) sochárstvo (denné) Fakulta výtvarných umení doc. Juraj Sapara, akademický sochár verejna 3
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 852 35, Bratislava ekonomická teória (denné, externé) financie a bankovníctvo (denné, externé) hospodárska politika (denné, externé) poisťovníctvo (denné, externé) verejná správa a regionálny rozvoj (denné, externé) bankovníctvo (denné) daňovníctvo a daňové poradenstvo (denné) ekonomická teória a ekonomická žurnalistika (denné) financie (denné, externé) hospodárska politika (denné, externé) medzinárodné financie (denné) poisťovníctvo (denné) sociálny rozvoj a sociálna politika (denné, externé) verejná správa a regionálny rozvoj (denné, externé) ekonomická teória a ekonomická žurnalistika (denné) financie, bankovníctvo a investovanie (denné, externé) ľudské zdroje a sociálny manažment (denné, externé) národné hospodárstvo (denné, externé) poisťovníctvo (denné, externé) učiteľstvo praktických ekonomických predmetov (denné, kombinačný) verejná správa a regionálny rozvoj (denné, externé) Národohospodárska fakulta prof. Ing. Ján Lisý, PhD. verejna 4
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 852 35, Bratislava ekonomika obchodu a služieb (denné, externé) manažment medzinárodného podnikania (denné, externé) marketingový a obchodný manažment (denné, externé) svetová ekonomika (denné, externé) manažment cestovného ruchu (denné, externé) marketingový manažment (denné, externé) medzinárodný obchod (denné, externé) obchodný manažment (denné, externé) podnikanie v obchode a cestovnom ruchu (denné, externé) zahraničnoobchodné podnikanie (denné, externé) Obchodná fakulta Ing. Štefan Žák, PhD. verejna 5
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 852 32, Bratislava ekonometria a operačný výskum (denné, externé) kvantitatívne metódy v ekonómii (denné, externé) účtovníctvo (denné, externé) aktuárstvo (denné) manažérske rozhodovanie a informačné technológie (denné, externé) operačný výskum a ekonometria (denné) štatistické metódy v ekonómii (denné) účtovníctvo a auditorstvo (denné, externé) hospodárska informatika (denné) manažérske rozhodovanie a informačné technológie (denné, externé) účtovníctvo (denné, externé) Fakulta hospodárskej informatiky prof. Ing. Michal Fendek, PhD verejna 6
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 852 35, Bratislava ekonomika a manažment podniku (denné, externé) finančný manažment podniku (denné, externé) ekonomika podniku (denné, externé) manažment a ekonomické znalectvo (denné) manažment výroby a logistika (denné) personálny manažment podniku (denné) podnikové financie (denné, externé) všeobecný manažment (denné, externé) ekonomika a manažment podniku (denné, externé) finančný manažment (denné, externé) Fakulta podnikového manažmentu prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. verejna 7
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1/b 852 35, Bratislava medzinárodné ekonomické vzťahy (denné, externé) hospodárska diplomacia (denné) medzinárodné ekonomické vzťahy (denné) Fakulta medzinárodných vzťahov Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. verejna 8
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 852 35, Bratislava None cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia (denné) cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia (denné) Fakulta aplikovaných jazykov prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. verejna 9
Ekonomická univerzita v Bratislave Tajovského 13 041 30, Košice ekonomika a manažment podniku (denné, externé) finančné riadenie podniku (denné, externé) ekonomika a manažment podniku (denné, externé) obchodné podnikanie (denné) Podnikovohospodárska fakulta; Košice Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. verejna 10
Katolícka univerzita v Ružomberku Nám. A. Hlinku 48 034 01, Ružomberok None ošetrovateľstvo (denné, externé) fyzioterapia (denné) laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné, externé) ošetrovateľstvo (denné) pôrodná asistencia (denné) verejné zdravotníctvo (denné, externé) Fakulta zdravotníctva doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. verejna 11
Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1 034 01, Ružomberok história (denné) systematická filozofia (denné) filozofia (denné) história (denné) psychológia (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) žurnalistika (denné) anglický jazyk pre komerčnú prax (denné) filozofia (denné) história (denné) jazyk a kultúra Slovenska (denné) nemecký jazyk a kultúra (denné) politológia (denné) psychológia (denné) religionistika (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) žurnalistika (denné) Filozofická fakulta doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. verejna 12
Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1 034 01, Ružomberok didaktika hudby (denné, externé) sociálna práca (denné, externé) teória vzdelávania náboženskej výchovy (denné, externé) poradenstvo a sociálna komunikácia (denné, externé) sociálna práca (denné, externé) sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby (denné, externé) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba (denné, externé) učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje (denné, externé) učiteľstvo hudobného umenia a spev (denné, externé) učiteľstvo informatiky (denné, externé) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo náboženskej výchovy (denné, externé) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denné, externé) učiteľstvo výtvarného umenia (denné, externé) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) pedagogika (denné, externé) predškolská a elementárna pedagogika (denné, externé) rozvojová pomoc a misijná práca (denné, externé) sociálna práca (denné, externé) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba (denné, externé) učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje (denné, externé) učiteľstvo hudobného umenia a spev (denné, externé) učiteľstvo informatiky (denné, externé) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) Pedagogická fakulta doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU verejna 13
Katolícka univerzita v Ružomberku Hlavná 89 041 21, Košice charitatívna a misijná práca (denné, externé) katolícka teológia (denné, externé) náuka o rodine (denné, externé) náuka o rodine (denné, externé) sociálna filozofia (denné) sociálna práca (denné, externé) učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo náboženskej výchovy (denné) spojený. a 2 katolícka teológia (denné) Teologická fakulta; Košice prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. verejna 14
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17.novembra č. 1 081 16, Prešov None biológia (denné) ekológia (denné) geografia v regionálnom rozvoji (denné) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo technickej výchovy (externé) učiteľstvo technickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) andragogika (denné, externé) biológia (denné) ekológia (denné) geografia v regionálnom rozvoji (denné) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo praktickej prípravy (externé) učiteľstvo technickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) Fakulta humanitných a prírodných vied Doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD. verejna 15
Prešovská univerzita v Prešove Ul. Konštantínova 16 080 01, Prešov manažment v terciárnej sfére (denné, externé) manažment (denné, externé) environmentálny manažment (denné, externé) manažment (denné, externé) turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (denné, externé) Fakulta manažmentu prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. verejna 16
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17.novembra 13 081 16, Prešov športová edukológia (denné, externé) trénerstvo (externé) učiteľstvo telesnej výchovy (denné, externé) učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) trénerstvo (externé) učiteľstvo telesnej výchovy (denné, externé) učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denné) Fakulta športu doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. verejna 17
Prešovská univerzita v Prešove Partizánska č. 1 080 01, Prešov ošetrovateľstvo (denné, externé) fyzioterapia (denné, externé) ošetrovateľstvo (denné, externé) dentálna hygiena (denné, externé) fyzioterapia (denné, externé) ošetrovateľstvo (denné) pôrodná asistencia (denné) urgentná zdravotná starostlivosť (denné, externé) Fakulta zdravotníckych odborov Dr.h.c. Prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. verejna 18
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 1 080 01, Prešov None anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) anglistika a amerikanistika (denné, externé) archívnictvo (denné) estetika (denné) etika (denné) etika - sociálna práca (denné) filozofia (denné) francúzsky jazyk a kultúra (denné) francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) história (denné) masmediálne štúdiá (denné) nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) politológia (denné, externé) psychológia (denné) ruský jazyk a kultúra (denné) ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) slovenský jazyk a literatúra (denné) sociálna práca (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo estetiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinacii) (denné, kombinačný) učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výtvarného umenia (denné) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) angličtina pre interkultúrnu prax (denné, externé) archívnictvo (denné) estetika (denné) etika (denné) Etika - sociálna práca (denné) filozofia (denné) francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) história (denné) jazykovo - komunikačné štúdiá (denné) masmediálne štúdiá (denné) nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) politológia (denné, externé) psychológia (denné) ruský jazyk a kultúra (denné) ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) slovenský jazyk a literatúra (denné) sociálna práca (denné, externé) stredoeurópske štúdiá (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo estetiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výtvarného umenia (denné) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) ukrajinský jazyk a literatúra (denné) Filozofická fakulta Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. verejna 19
Prešovská univerzita v Prešove Ulica biskupa Gojdiča 2 080 01, Prešov None probačná a mediačná práca (denné, externé) religionistika (denné, externé) spojený. a 2 katolícka teológia (denné) Gréckokatolícka teologická fakulta prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. verejna 20
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17.novembra č. 15 080 01, Prešov None pedagogika mentálne postihnutých (denné, externé) predškolská pedagogika (denné, externé) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denné, externé) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených (denné, externé) pedagogika mentálne postihnutých (denné, externé) predškolská a elementárna pedagogika (denné, externé) predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených (denné, externé) predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín (denné, externé) Pedagogická fakulta doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. verejna 21
Prešovská univerzita v Prešove Masarykova 15 080 01, Prešov charitatívna a sociálna práca (denné, externé) pravoslávna teológia (denné, externé) charitatívna a sociálna služba (denné, externé) spojený. a 2 pravoslávna teológia (denné, externé) Pravoslávna bohoslovecká fakulta prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD. verejna 22
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 949 76, Nitra agrochémia a výživa rastlín (denné, externé) fyziológia plodín a drevín (denné, externé) genetika (denné, externé) ochrana rastlín (denné, externé) špeciálna rastlinná produkcia (denné, externé) špeciálna živočíšna produkcia (denné, externé) všeobecná rastlinná produkcia (denné, externé) všeobecná živočíšna produkcia (denné, externé) výživa (denné, externé) agroekológia (denné) genetické technológie v agrobiológii (denné) manažment rastlinnej výroby (denné) manažment živočíšnej výroby (denné, externé) produkcia potravinových zdrojov (denné, externé) špeciálne chovateľské odvetvia (denné) udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (denné, externé) výživa a ochrana rastlín (denné) výživa ľudí (denné, externé) výživa zvierat a krmivárstvo (denné) manažment rastlinnej výroby (denné) manažment živočíšnej výroby (denné) špeciálne chovateľstvo (denné) udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (denné, externé) všeobecné poľnohospodárstvo (denné, externé) výživa ľudí (denné, externé) Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. verejna 23
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 949 76, Nitra biotechnológie (denné, externé) molekulárna biológia (denné, externé) technológia potravín (denné, externé) aplikovaná biológia (denné) bezpečnosť a kontrola potravín (denné, externé) biotechnológie (denné) technológia potravín (denné, externé) agrobiotechnológie (denné) agropotravinárstvo (denné, externé) aplikovaná biológia (denné, externé) bezpečnosť a kontrola potravín (denné, externé) vinárstvo (denné, externé) Fakulta biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. verejna 24
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 949 76, Nitra ekonomika a manažment podniku (denné, externé) ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva (denné, externé) agrárny obchod a marketing (denné, externé) ekonomika podniku (denné, externé) kvantitatívne metódy v ekonómii (denné) ekonomika a manažment agrosektoru (denné) ekonomika podniku (denné, externé) kvantitatívne metódy v ekonómii (denné) manažment podniku (denné, externé) medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (denné) obchodné podnikanie (denné, externé) účtovníctvo (denné, externé) Fakulta ekonomiky a manažmentu doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. verejna 25
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 949 76, Nitra environmentálny manažment (denné, externé) environmentálne manažérstvo (denné, externé) manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu (denné, externé) environmentálne manažérstvo (denné, externé) európske rozvojové programy (denné, externé) manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu (denné, externé) regionálny rozvoj (denné, externé) Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. verejna 26
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tulipánova 7 949 76, Nitra záhradná a krajinná architektúra (denné, externé) záhradníctvo (denné, externé) záhradná a krajinná architektúra (denné) záhradníctvo (denné, externé) biotechnika parkových a krajinných úprav (denné, externé) krajinné inžinierstvo (denné, externé) pozemkové úpravy a geografické informačné systémy (denné) záhradná a krajinná architektúra (denné) záhradníctvo (denné, externé) Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Ing. Klaudia Halászová, PhD. verejna 27
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 949 76, Nitra dopravné stroje a zariadenia (denné, externé) kvalita produkcie (denné, externé) technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (denné, externé) kvalita produkcie (denné, externé) poľnohospodárska technika (denné, externé) poľnohospodárska technika a komerčné činnosti (denné, externé) prevádzka dopravných strojov a zariadení (denné, externé) spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov (denné, externé) informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike (denné, externé) manažérstvo kvality produkcie (denné, externé) poľnohospodárska technika (denné, externé) poľnohospodárska technika a komerčné činnosti (denné, externé) prevádzka dopravných a manipulačných strojov (denné, externé) prevádzková bezpečnosť techniky (denné, externé) technika pre obnoviteľné zdroje energie (denné, externé) výrobná technika (denné, externé) Technická fakulta prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. verejna 28
Slovenská technická univerzita v Bratislave Radlinského 11 813 68, Bratislava aplikovaná matematika (denné, externé) aplikovaná mechanika (denné, externé) geodézia a kartografia (denné, externé) krajinárstvo (denné, externé) technológia stavieb (denné, externé) teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (denné, externé) teória a konštrukcie pozemných stavieb (denné, externé) teória a technika prostredia budov (denné, externé) vodohospodárske inžinierstvo (denné, externé) architektonické konštrukcie a projektovanie (denné) geodézia a kartografia (denné) inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (denné) krajinárstvo a krajinné plánovanie (denné) matematicko-počítačové modelovanie (denné) nosné konštrukcie stavieb (denné) pozemné stavby a architektúra (denné) stavby na ochranu územia (denné) stavebné inžinierstvo (denné) technické zariadenia budov (denné) technika prostredia budov (denné) technológia stavieb (denné) vodné stavby a vodné hospodárstvo (denné) geodézia a kartografia (denné) inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (denné) matematicko-počítačové modelovanie (denné) pozemné stavby a architektúra (denné) stavby na tvorbu a ochranu prostredia (denné) stavebné inžinierstvo (denné) technológie a manažérstvo stavieb (denné) vodné stavby a vodné hospodárstvo (denné) Stavebná fakulta prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. verejna 29
Slovenská technická univerzita v Bratislave Nám. slobody 17 812 31, Bratislava automatizácia a riadenie strojov a procesov (denné) kvalita produkcie (denné) mechatronika (denné, externé) metrológia (denné, externé) procesná technika (denné, externé) procesná technika (denné, externé) strojárske technológie a materiály (denné, externé) aplikovaná mechanika (denné) automatizácia a informatizácia strojov a procesov (denné) automobily, lode a spaľovacie motory (denné) hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia (denné) chemické a potravinárske stroje a zariadenia (denné) kvalita produkcie v strojárskych podnikoch (denné) mechatronika (denné) meranie a skúšobníctvo (denné) strojárske technológie a materiály (denné) stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo (denné) tepelné energetické stroje a zariadenia (denné) výrobná a environmentálna technika (denné) aplikovaná mechanika a mechatronika (denné) automatizácia a informatizácia strojov a procesov (denné) automobily, lode a spaľovacie motory (denné) energetické strojárstvo (denné) procesná a environmentálna technika (denné) strojárske technológie a materiály (denné) výrobné systémy a manažérstvo kvality (denné) Strojnícka fakulta prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. verejna 30
Slovenská technická univerzita v Bratislave Ilkovičova 3 812 19, Bratislava aplikovaná informatika (denné, externé) automatizácia a riadenie (denné, externé) elektroenergetika (denné, externé) elektrotechnológie a materiály (denné, externé) fyzika kondenzovaných látok a akustika (denné, externé) fyzikálne inžinierstvo (denné, externé) jadrová energetika (denné, externé) kybernetika (denné, externé) meracia technika (denné, externé) metrológia (denné, externé) mikroelektronika (denné, externé) rádioelektronika (denné, externé) silnoprúdová elektrotechnika (denné, externé) telekomunikácie (denné, externé) teoretická elektrotechnika (denné, externé) aplikovaná informatika (denné) aplikovaná mechatronika (denné) elektroenergetika (denné) fyzikálne inžinierstvo (denné) kybernetika (denné) meracia a informačná technika (denné) mikroelektronika (denné) rádioelektronika (denné) robotika (denné) telekomunikácie (denné) aplikovaná informatika (denné) automobilová elektronika (denné) elektronika (denné) elektrotechnika (denné) priemyselná informatika (denné) telekomunikácie (denné) Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.RNDr. Gabriel Juhás, PhD. verejna 31
Slovenská technická univerzita v Bratislave Radlinského 9 812 37, Bratislava analytická chémia (denné, externé) anorganická chémia (denné, externé) anorganické technológie a materiály (denné, externé) biochémia (denné, externé) biotechnológia (denné, externé) environmentálne inžinierstvo (denné, externé) fyzikálna chémia (denné, externé) chémia a technológia požívatín (denné, externé) chémia a technológia životného prostredia (denné, externé) chemická fyzika (denné, externé) chemické inžinierstvo (denné, externé) makromolekulová chémia (denné, externé) organická chémia (denné, externé) organická technológia a technológia palív (denné, externé) riadenie procesov (denné, externé) technológia polymérnych materiálov (denné, externé) teoretická a počítačová chémia (denné, externé) automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve (denné) biotechnológia (denné) environmentálna chémia a technológia (denné) chemické inžinierstvo (denné) chemické technológie (denné) ochrana materiálov a objektov dedičstva (denné) potraviny, hygiena, kozmetika (denné) prírodné a syntetické polyméry (denné) riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve (denné) technická chémia (denné) technológie ochrany životného prostredia (denné) výživa a ochrana zdravia (denné) automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (denné) biotechnológia a potravinárska technológia (denné) chémia, medicínska chémia a chemické materiály (denné) chemické inžinierstvo (denné) výživa, kozmetika a ochrana zdravia (denné) Fakulta chemickej a potravinárskej technológie prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. verejna 32
Slovenská technická univerzita v Bratislave Nám. slobody 19 812 45, Bratislava architektúra (denné, externé) dizajn (denné, externé) konštrukcie v architektúre (denné, externé) obnova architektonického dedičstva (denné, externé) teória architektúry (denné, externé) urbanizmus (denné, externé) architektúra (denné) dizajn (denné) urbanizmus (denné) architektúra a urbanizmus (denné) dizajn výrobkov (denné) krajinná architektúra a krajinné plánovanie (denné) Fakulta architektúry doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. verejna 33
Slovenská technická univerzita v Bratislave Paulínska 16 917 24, Trnava automatizácia a informatizácia procesov (denné) automatizácia a informatizácia procesov (externé) integrovaná bezpečnosť (denné) integrovaná bezpečnosť (externé) inžinierstvo kvality produkcie (denné) inžinierstvo kvality produkcie (externé) materiálové inžinierstvo (denné) materiálové inžinierstvo (externé) priemyselné manažérstvo (denné) priemyselné manažérstvo (externé) spracovanie a aplikácia nekovov (denné) spracovanie a aplikácia nekovov (externé) strojárske technológie a materiály (denné) strojárske technológie a materiály (externé) výrobné zariadenia a systémy (denné) výrobné zariadenia a systémy (externé) automatizácia a informatizácia procesov v priemysle (denné) automatizácia a informatizácia procesov v priemysle (denné) inžinierstvo kvality produkcie (denné) inžinierstvo kvality produkcie (denné) materiálové inžinierstvo (denné) materiálové inžinierstvo (denné) obrábanie a montáž (denné) počítačová podpora návrhu a výroby (denné) počítačová podpora návrhu a výroby (denné) priemyselné a umelecké zlievárenstvo (denné) priemyselné manažérstvo (denné) priemyselné manažérstvo (denné) výrobné zariadenia a systémy (denné) výrobné zariadenia a systémy (denné) zváranie (denné) zváranie (denné) aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle (denné) aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle (denné) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (denné) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (denné) kvalita produkcie (denné) kvalita produkcie (denné) materiálové inžinierstvo (denné) materiálové inžinierstvo (denné) personálna práca v priemyselnom podniku (denné) personálna práca v priemyselnom podniku (denné) počítačová podpora výrobných technológií (denné) počítačová podpora výrobných technológií (denné) priemyselné manažérstvo (denné) priemyselné manažérstvo (denné) výrobné technológie (denné) výrobné technológie (denné) výrobné zariadenia a systémy (denné) výrobné zariadenia a systémy (denné) Materiálovotechnologická fakulta; Trnava Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík verejna 34
Slovenská technická univerzita v Bratislave Ilkovičova 2 812 19, Bratislava 4 aplikovaná informatika (denné, externé) programové systémy (denné, externé) informačné systémy (denné) informačné systémy (konverzný) (denné) počítačové a komunikačné systémy a siete (denné) počítačové a komunikačné systémy a siete (konverzný) (denné) softvérové inžinierstvo (denné) softvérové inžinierstvo (konverzný) (denné) informatika (denné) informatika (denné) počítačové a komunikačné systémy a siete (denné) počítačové a komunikačné systémy a siete (denné) Fakulta informatiky a informačných technológií doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. verejna 35
Technická univerzita v Košiciach Němcovej 32 040 01, Košice None financie, bankovníctvo a investovanie (denné, externé) verejná správa a regionálny rozvoj (denné, externé) financie, bankovníctvo a investovanie (denné, externé) verejná správa a regionálny rozvoj (denné, externé) Ekonomická fakulta prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. verejna 36
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 042 00, Košice None None baníctvo a geotechnika (denné, externé) dopravná logistika podniku (denné, externé) geodézia a geografické informačné systémy (denné) geodézia a kataster nehnuteľností (denné, externé) geológia a regionálny rozvoj (denné, externé) geoprieskum (denné) geoturizmus (denné, externé) informatizácia procesov získavania a spracovania surovín (denné) manažérstvo procesov (denné, externé) manažérstvo zemských zdrojov (denné, externé) mineralurgia a environmentálne technológie (denné) ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín (denné) priemyselná logistika (denné, externé) riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín (denné) technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle (denné, externé) využívanie alternatívnych zdrojov energie (denné, externé) záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika (denné, externé) Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. verejna 37
Technická univerzita v Košiciach Letná 9/A 042 00, Košice elektroenergetika (denné, externé) elektronické meracie systémy (denné, externé) elektrotechnické systémy (denné, externé) hospodárska informatika (denné, externé) infoelektronika (denné, externé) informatika (denné, externé) kybernetika a informačno-riadiace systémy (denné, externé) priemyselná elektrotechnika (denné, externé) progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike (denné, externé) telekomunikácie (denné, externé) umelá inteligencia (denné, externé) aplikovaná informatika (denné) elektroenergetika (denné) elektrotechnické inžinierstvo (denné, externé) fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov (denné) hospodárska informatika (denné) infoelektronika (denné) informatika (denné) multimediálne telekomunikácie (denné) počítačové modelovanie (denné) priemyselná elektrotechnika (denné) progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike (denné) umelá inteligencia (denné) automobilová elektronika (denné) elektroenergetika (denné) elektronika (denné) fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov (denné) hospodárska informatika (denné) informatika (denné) kybernetika (denné) počítačové modelovanie (denné) priemyselná elektrotechnika (denné) riadenie elektromechanických systémov (denné, externé) telekomunikácie (denné) Fakulta elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. verejna 38
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 042 00, Košice None architektúra a urbanizmus (denné) dizajn (denné) architektúra a urbanizmus (denné) dizajn (denné) voľné výtvarné umenie (denné) Fakulta umení doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. verejna 39
Technická univerzita v Košiciach Bayerová 1 080 01, Prešov navrhovanie technologických zariadení (denné, externé) počítačová podpora výrobných technológií (denné, externé) riadenie priemyselnej výroby (denné, externé) výrobné technológie (denné, externé) monitoring a diagnostika technických zariadení (denné) počítačová podpora výrobných technológií (denné, externé) riadenie výroby (denné, externé) výrobné technológie (denné) manažment výroby (denné, externé) monitoring a diagnostika technických zariadení (denné) navrhovanie technických zariadení (denné) počítačová podpora výrobných technológií (denné, externé) procesná technika (denné) výrobné technológie (denné) Fakulta výrobných technológií; Prešov prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. verejna 40
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 042 00, Košice environmentálna analytická chémia (denné, externé) inžinierstvo kvality produkcie (denné, externé) náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo (denné, externé) plastické deformácie (denné, externé) priemyselná keramika (denné, externé) spracovanie a recyklácia odpadov (denné, externé) tepelná energetika (denné, externé) environmentálna analýza (denné, externé) integrované systémy riadenia (denné, externé) priemyselná keramika (denné, externé) spracovanie a recyklácia odpadov (denné, externé) tepelná energetika a plynárenstvo (denné, externé) tvárnenie kovov (denné, externé) zlievarenstvo (denné, externé) biometalurgia (denné, externé) environmentálna chémia (denné, externé) hutníctvo (denné, externé) integrované systémy riadenia (denné, externé) kovové a nekovové materiály (denné, externé) materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu (denné, externé) materiály pre automobilový priemysel (denné, externé) spracovanie a recyklácia odpadov (denné, externé) tepelná energetika a plynárenstvo (denné, externé) Hutnícka fakulta doc. Dr.Ing. Horňak Peter verejna 41
Technická univerzita v Košiciach Rampová 7 041 21, Košice None prevádzka lietadiel (denné) riadenie leteckej dopravy (denné, externé) senzorika a avionické systémy (denné) avionické systémy (denné) pracovník riadenia letovej prevádzky (denné) prevádzka letísk (denné) prevádzka lietadiel (denné) profesionálny pilot (denné) riadenie leteckej dopravy (denné, externé) Letecká fakulta prof. Ing. František Adamčík, CSc. verejna 42
Technická univerzita v Košiciach Vysokoškolská 4 042 00, Košice environmentálne inžinierstvo (denné, externé) teória a navrhovanie inžinierskych stavieb (denné, externé) teória technológie a riadenia v stavebníctve (denné, externé) teória tvorby budov a prostredia (denné, externé) nosné konštrukcie a dopravné stavby (denné, externé) stavby s environmentálnym určením (denné, externé) technológia a manažment v stavebníctve (denné, externé) tvorba budov a prostredia (denné, externé) environmentálne inžinierstvo stavieb (denné, externé) inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (denné, externé) pozemné stavby - budovy a prostredie (denné, externé) technológia a manažment v stavebníctve (denné, externé) Stavebná fakulta doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD. verejna 43
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 042 00, Košice aplikovaná mechanika (denné, externé) automatizácia a riadenie (denné, externé) bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce (denné, externé) časti a mechanizmy strojov (denné, externé) dopravné stroje a zariadenia (denné, externé) energetické stroje a zariadenia (denné, externé) mechatronika (denné, externé) priemyselné inžinierstvo (denné, externé) strojárske technológie a materiály (denné, externé) technika ochrany životného prostredia (denné, externé) výrobná technika (denné, externé) aplikovaná mechanika (denné) automatizácia a riadenie strojov a procesov (denné) automobilová výroba (denné) bezpečnosť technických systémov (denné) biomedicínske inžinierstvo (denné, externé) dopravná technika a logistika (denné) energetické stroje a zariadenia (denné) mechatronika (denné) počítačová podpora strojárskej výroby (denné) priemyselné inžinierstvo (denné, externé) robotická technika (denné, externé) strojárske technológie (denné, externé) stroje a zariadenia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo (denné) strojné inžinierstvo (denné) technika ochrany životného prostredia (denné, externé) výrobné stroje a zariadenia (denné) automobilová výroba (denné) manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve (denné) strojné inžinierstvo (denné) technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby (denné, externé) Strojnícka fakulta Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. verejna 44
Technická univerzita vo Zvolene Ul. T. G. Masaryka 24 960 53, Zvolen dizajn nábytku a bývania (denné, externé) konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov (denné, externé) protipožiarna ochrana a bezpečnosť (denné, externé) štruktúra a vlastnosti dreva (denné, externé) technológia spracovania dreva (denné, externé) dizajn nábytku (denné) drevárske inžinierstvo (denné, externé) konštrukcia drevárskych výrobkov (denné, externé) nábytok a výrobky z dreva (denné, externé) podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle (denné, externé) technická bezpečnosť osôb a majetku (denné, externé) technika pre spracovanie dreva (denné) technológie spracovania biomasy (denné) dizajn nábytku (denné) drevárske technológie (denné, externé) interiérový dizajn (denné) konštrukcia drevených stavieb a nábytku (denné, externé) manažment drevárskej a nábytkárskej výroby (denné, externé) ochrana osôb a majetku pred požiarom (denné, externé) podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle (denné, externé) prevádzka strojov a zariadení (denné) výroba nábytku (denné, externé) Drevárska fakulta prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. verejna 45
Technická univerzita vo Zvolene Ul. T. G. Masaryka 24 960 53, Zvolen ekológia a ochrana biodiverzity (denné, externé) environmentálne inžinierstvo (denné, externé) ekológia a ochrana biodiverzity (denné) ekológia a využívanie krajiny (denné) environmentálne inžinierstvo (denné) environmentálny manažment (denné, externé) ekológia a ochrana biodiverzity (denné) ekológia a využívanie krajiny (denné) environmentálne inžinierstvo (denné) environmentálny manažment (denné, externé) Fakulta ekológie a environmentalistiky doc. Ing. Branko Slobodník, PhD. verejna 46
Technická univerzita vo Zvolene Študentská ulica 26 960 53, Zvolen výrobná technika (denné, externé) ekotechnika (denné, externé) výrobná technika (denné, externé) dopravná a manipulačná technika (denné) ekotechnika (denné, externé) priemyselné inžinierstvo (denné, externé) výrobná technika (denné, externé) Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky doc. Ing. Marián Kučera, PhD. verejna 47
Technická univerzita vo Zvolene Ul. T. G. Masaryka 24 960 53, Zvolen aplikovaná zoológia a poľovníctvo (denné, externé) hospodárska úprava lesov (denné, externé) lesnícka fytológia (denné, externé) lesnícke meliorácie (denné, externé) pestovanie a ochrana lesa (denné, externé) technika a technológie lesníckej výroby (denné, externé) aplikovaná zoológia a poľovníctvo (denné, externé) ekológia lesa (denné, externé) geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve (denné, externé) lesníctvo (denné, externé) aplikovaná zoológia a poľovníctvo (denné, externé) lesníctvo (denné, externé) Lesnícka fakulta prof. Dr. Ing. Viliam Pichler verejna 48
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ivana Krasku 491/30 020 01, Púchov materiály (denné) materiály (externé) materiálové inžinierstvo (denné, externé) materiálová technológia (denné) materiálová technológia (externé) materiálové inžinierstvo (denné) materiálové inžinierstvo (externé) počítačová podpora materiálového inžinierstva (denné) počítačová podpora materiálového inžinierstva (externé) textilná technológia a návrhárstvo (denné) textilná technológia a návrhárstvo (externé) Fakulta priemyselných technológií; Púchov prof. Ing. Ján Vavro, PhD. verejna 49
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 3 911 50, Trenčín None ľudské zdroje a personálny manažment (denné, externé) regionálna ekonomika a rozvoj (denné, externé) verejná správa (denné, externé) Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov doc. Mgr. S. Vojtovič, DrSc. verejna 50
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pri parku 19 911 06, Trenčín strojárske technológie a materiály (denné, externé) špeciálna strojárska technika (denné, externé) údržba špeciálnej mobilnej techniky (denné, externé) aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike (denné, externé) kvalita produkcie strojárskej techniky (denné) mechanizmy špeciálnej techniky (denné, externé) servis a opravy automobilov (denné, externé) špeciálna strojárska technika (denné, externé) Fakulta špeciálnej techniky doc. Ing. Peter Lipták, CSc. verejna 51
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2 911 50, Trenčín None ošetrovateľstvo (denné, externé) fyzioterapia (denné, externé) laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné, externé) ošetrovateľstvo (denné) Fakulta zdravotníctva doc. MUDr. Ján Bielik,CSc. verejna 52
Trnavská univerzita v Trnave Univerzitné námestie 1 918 43, Trnava None ošetrovateľstvo (denné, externé) riadenie a organizácia sociálnych služieb (denné, externé) sociálna práca (denné, externé) verejné zdravotníctvo (denné, externé) laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné, externé) ošetrovateľstvo (denné) sociálna práca (denné, externé) sociálna práca v zdravotníctve (denné, externé) verejné zdravotníctvo (denné, externé) Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., poverená výkonom funkcie verejna 53
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 918 43, Trnava dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (denné, externé) etika a morálna filozofia (denné, externé) klasická archeológia (denné, externé) sociálna psychológia (denné, externé) systematická filozofia (denné, externé) dejiny a teória umenia (denné) etika (denné) filozofia (denné) história (denné) klasická archeológia (denné) klasické jazyky - latinská medievalistika a novolatinistika (denné) kognitívne štúdiá (denné) politológia (denné) psychológia (denné) dejiny a teória umenia (denné) etika (denné, externé) filozofia (denné, externé) história (denné, externé) klasická archeológia (denné) klasické jazyky (denné) politológia (denné) psychológia (denné, externé) sociológia (denné) Filozofická fakulta prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. verejna 54
Trnavská univerzita v Trnave Priemyselná 4 918 43, Trnava pedagogika (denné, externé) školská pedagogika (denné, externé) teória biologického vzdelávania (denné, externé) teória chemického vzdelávania (denné, externé) pedagogika výtvarného umenia (denné) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denné, externé) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) animácia výtvarného umenia (denné) predškolská a elementárna pedagogika (denné, externé) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo praktických potravinárskych a chemických predmetov (denné, externé) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) Pedagogická fakulta prof.PaedDr. René Bíllik,CSc. verejna 55
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 918 43, Trnava None právo (denné, externé) právo (denné, externé) Právnická fakulta prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. verejna 56
Trnavská univerzita v Trnave Kostolná 1 814 99, Bratislava katolícka teológia (denné, externé) systematická filozofia (denné, externé) katolícka teológia (denné) kresťanská filozofia (denné) náuka o rodine (denné, externé) formácia a vedenie spoločenstiev (externé) kresťanská filozofia (denné) náuka o rodine (denné, externé) sociálna práca so zameraním na rodinu (denné, externé) základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (denné) Teologická fakulta; Bratislava ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. verejna 57
Univerzita J. Selyeho Bratislavská cesta č. 3322 945 01, Komárno None ekonomika a manažment podniku (denné, externé) aplikovaná informatika (denné) podnikové hospodárstvo a manažment (denné, externé) Ekonomická fakulta RNDr. Bukor József, PhD. verejna 58
Univerzita J. Selyeho Bratislavská 3322 945 01, Komárno maďarský jazyk a literatúra (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denné, externé) predškolská a elementárna pedagogika (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) Pedagogická fakulta prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc. verejna 59
Univerzita J. Selyeho Bratislavská cesta 3322 945 01, Komárno teológia (denné, externé) None reformovaná teológia (denné) Reformovaná teologická fakulta Mgr. Attila Lévai, PhD. verejna 60
Univerzita Komenského v Bratislave Bartókova 8 811 02, Bratislava evanjelická teológia (denné, externé) evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (denné, externé) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné, kombinačný) spojený. a 2 evanjelická teológia (denné) Evanjelická bohoslovecká fakulta Mgr. Ľubomír Batka, PhD. verejna 61
Univerzita Komenského v Bratislave Odbojárov 10, P.O. Box 95 820 05, Bratislava manažment (denné, externé) podnikový manažment (denné, externé) manažment (denné) manažment (externé) medzinárodný manažment (denné) manažment (denné) manažment (externé) medzinárodný manažment (denné) Fakulta managementu prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. verejna 62
Univerzita Komenského v Bratislave Mlynská dolina 842 48, Bratislava aplikovaná matematika (denné) astronómia a astrofyzika (denné) biofyzika (denné) diskrétna matematika (denné) environmentálna fyzika (denné) fyzika kondenzovaných látok a akustika (denné) fyzika plazmy (denné) geofyzika (denné) geometria a topológia (denné) chemická fyzika (denné) informatika (denné) jadrová a subjadrová fyzika (denné) kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia (denné) meteorológia a klimatológia (denné) numerická analýza a vedeckotechnické výpočty (denné) teória vyučovania fyziky (denné) teória vyučovania informatiky (denné) teória vyučovania matematiky (denné) všeobecná fyzika a matematická fyzika (denné) aplikovaná informatika (denné) astronómia a astrofyzika (denné) biofyzika a chemická fyzika (denné) biomedicínska fyzika (denné) ekonomická a finančná matematika (denné) environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energie (denné) fyzika plazmy (denné) fyzika tuhých látok (denné) fyzika Zeme a planét (denné) informatika (denné) jadrová a subjadrová fyzika (denné) kognitívna veda (denné) manažérska matematika (denné) matematika (denné) meteorológia a klimatológia (denné) optika, lasery a optická spektroskopia (denné) počítačová grafika a geometria (denné) pravdepodobnosť a matematická štatistika (denné) teoretická fyzika (denné) učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) - konverzný ŠP (učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP, denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) - konverzný ŠP (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) - konverzný ŠP (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP (denné, kombinačný) aplikovaná informatika (denné) biomedicínska fyzika (denné) ekonomická a finančná matematika (denné) fyzika (denné) informatika (denné) manažérska matematika (denné) matematika (denné) poistná matematika (denné) učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. verejna 63
Univerzita Komenského v Bratislave Mlynské luhy 4 821 05, Bratislava európske štúdiá a politiky (denné, externé) sociálna a pracovná psychológia (denné, externé) sociálna antropológia (denné) európske štúdiá (denné) sociálna a pracovná psychológia (denné) sociálna antropológia (denné) verejná politika (denné) aplikovaná ekonómia (denné) európske štúdiá (denné) sociálna a pracovná psychológia (denné) sociálna antropológia (denné) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. verejna 64
Univerzita Komenského v Bratislave Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9 814 69, Bratislava None None šport a zdravie (denné) šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (denné) športový manažment (denné) trénerstvo (denné, externé) trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (denné) učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) Fakulta telesnej výchovy a športu prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. verejna 65
Univerzita Komenského v Bratislave Odbojárov 10 832 32, Bratislava None None farmácia (denné) Farmaceutická fakulta doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. verejna 66
Univerzita Komenského v Bratislave Gondova 2 814 99, Bratislava archeológia (denné, externé) estetika (denné, externé) etnológia a kultúrna antropológia (denné, externé) charitatívna a misijná práca (denné) klinická psychológia (denné, externé) knižničná a informačná veda (denné, externé) kulturológia (denné, externé) literárna veda (denné, externé) masmediálne štúdiá (denné, externé) muzikológia (denné, externé) pedagogika (denné, externé) politická veda (denné, externé) pomocné vedy historické (denné, externé) religionistika (denné, externé) slavistika (denné, externé) slovenská literatúra (denné, externé) slovenský jazyk (denné, externé) sociálna psychológia (denné, externé) sociológia (denné, externé) systematická filozofia (denné, externé) translatológia (denné, externé) všeobecná jazykoveda (denné, externé) všeobecné dejiny (denné, externé) východoázijské štúdiá (denné, externé) anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) archeológia (denné) archívnictvo (denné) bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia (denné) dejiny umenia (denné) estetika (denné) etnológia a kultúrna antropológia (denné) filozofia (denné) francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) história (denné) holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné, kombinačný) chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) informačné štúdiá (denné) japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia (denné) kulturológia (denné) maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) marketingová komunikácia (denné) muzeológia a kultúrne dedičstvo (denné) muzikológia (denné) nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) pedagogika (denné) politológia (denné) portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) psychológia (denné) religionistika (denné) rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) ruské a východoeurópske štúdiá (denné) slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné, kombinačný) slovenský jazyk a literatúra (denné) sociológia (denné) španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné, kombinačný) žurnalistika (denné) andragogika (denné) anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) archeológia (denné) archívnictvo (denné) bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia (denné) dejiny umenia (denné) estetika (denné) etnológia (denné) filozofia (denné) fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) história (denné) holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) informačné štúdiá (denné) klasické jazyky (denné) kulturológia (denné) literárna komunikácia a knižnice (denné) maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax (denné) maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) marketingová komunikácia (denné) muzeológia a kultúrne dedičstvo (denné) muzikológia (denné) nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) pedagogika (denné) politológia (denné) poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné, kombinačný) psychológia (denné) religionistika (denné) rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné, kombinačný) ruské a východoeurópske štúdiá (denné) ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné, kombinačný) slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) slovenský jazyk a literatúra (denné) sociológia (denné) stredoeurópske štúdiá (denné) španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učitelstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné, kombinačný) žurnalistika (denné) Filozofická fakulta prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. verejna 67
Univerzita Komenského v Bratislave Malá Hora 4A 036 01, Martin anesteziológia a resuscitácia (denné, externé) dermatovenerológia (denné, externé) farmakológia (denné, externé) gynekológia a pôrodníctvo (denné, externé) chirurgia (denné, externé) klinická farmakológia (denné, externé) lekárska biofyzika (denné, externé) lekárska, klinická a farmaceutická biochémia (denné, externé) neurológia (denné, externé) normálna a patologická fyziológia (denné, externé) patologická anatómia a súdne lekárstvo (denné, externé) pediatria (denné, externé) verejné zdravotníctvo (denné, externé) vnútorné choroby (denné, externé) verejné zdravotníctvo (denné) spojený. a 2 všeobecné lekárstvo (denné) zubné lekárstvo (denné) Jesseniova lekárska fakulta; Martin Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. verejna 68
Univerzita Komenského v Bratislave Špitálska 24 813 72, Bratislava dermatovenerológia (denné, externé) fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (denné, externé) gynekológia a pôrodníctvo (denné, externé) chirurgia (denné, externé) klinická farmakológia (denné, externé) neurológia (denné, externé) normálna a patologická fyziológia (denné, externé) onkológia (denné, externé) ortopédia (denné, externé) otorinolaryngológia (denné, externé) patologická anatómia a súdne lekárstvo (denné, externé) pediatria (denné, externé) röntgenológia a rádiológia (denné, externé) urológia (denné, externé) vnútorné choroby (denné, externé) zubné lekárstvo (denné, externé) None všeobecné lekárstvo (denné) zubné lekárstvo (denné) Lekárska fakulta prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. verejna 69
Univerzita Komenského v Bratislave Račianska 59 813 34, Bratislava didaktika cudzích jazykov a literatúr (denné, externé) didaktika výtvarného umenia (denné, externé) logopédia (denné, externé) logopédia (denné, externé) predškolská a elementárna pedagogika (denné, externé) románske jazyky a kultúry (denné, externé) sociálna práca (denné, externé) špeciálna pedagogika (denné, externé) sociálna práca (denné, externé) špeciálna pedagogika (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (denné, externé) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denné, externé) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denné, externé) učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výtvarného umenia (denné) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) spojený. a 2 logopédia (denné) Pedagogická fakulta prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. verejna 70
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313 810 00, Bratislava obchodné a finančné právo (denné, externé) správne právo (denné, externé) teória a dejiny štátu a práva (denné, externé) ústavné právo (denné, externé) právo (denné) právo (denné, externé) Právnická fakulta Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. verejna 71
Univerzita Komenského v Bratislave Mlynská dolina 842 15, Bratislava analytická chémia (denné, externé) anorganická chémia (denné, externé) antropológia (denné, externé) aplikovaná geofyzika (denné, externé) biochémia (denné, externé) biotechnológie (denné, externé) botanika (denné, externé) didaktika chémie (denné, externé) environmentálna geochémia (denné, externé) environmentálne plánovanie a manažment (denné, externé) fyzická geografia a geoekológia (denné, externé) fyzikálna chémia (denné, externé) fyziológia rastlín (denné, externé) fyziológia živočíchov (denné, externé) genetika (denné, externé) humánna geografia a demografia (denné, externé) chemická fyzika (denné, externé) inžinierska geológia (denné, externé) jadrová chémia (denné, externé) ložisková geológia (denné, externé) mikrobiológia (denné, externé) molekulárna biológia (denné, externé) ochrana a využívanie prírody a krajiny (denné, externé) organická chémia (denné, externé) pedológia (denné, externé) petrológia (denné, externé) regionálna geografia (denné, externé) tektonika (denné, externé) teoretická a počítačová chémia (denné, externé) virológia (denné, externé) všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (denné, externé) všeobecná geológia (denné, externé) zoológia (denné, externé) analytická chémia (denné) anorganická chémia (denné) antropológia (denné) aplikovaná a environmentálna geofyzika (denné) biochémia (denné) biotechnológie (denné) botanika (denné) ekológia (denné) environmentálna geochémia (denné) environmentálne plánovanie a manažment (denné) fyzická geografia a geoinformatika (denné) fyzikálna chémia (denné) fyziológia rastlín (denné) fyziológia živočíchov a etológia (denné) genetika (denné) humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné) humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (externé) inžinierska geológia a hydrogeológia (denné) jadrová chémia a rádioekológia (denné) ložisková geológia (denné) mikrobiológia (denné) mineralógia a petrológia (denné) molekulárna biológia (denné) ochrana a využívanie prírody a krajiny (denné) organická a bioorganická chémia (denné) paleontológia (denné) pedológia (denné) regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia (denné) teoretická a počítačová chémia (denné) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) virológia (denné) všeobecná geológia a tektonika (denné) zoológia (denné) aplikovaná geológia (denné) biogeológia (denné) biochémia (denné) biológia (denné) environmentalistika (denné) geografia a demografia (denné) geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie (denné) geografia v štátnej správe a samospráve (denné, externé) geografia, kartografia a geoinformatika (denné) geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia (denné) geológia (denné) geológia vo využívaní krajiny (denné) chémia (denné) paleobiológia (denné) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) Prírodovedecká fakulta doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. verejna 72
Univerzita Komenského v Bratislave Kapitulská 26 814 58, Bratislava katolícka teológia (denné, externé) riadenie cirkevných a neziskových organizácií (externé) spojený. a 2 katolícka teológia (denné, externé) Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Mons. Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. verejna 73
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 949 74, Nitra aplikovaná biológia (denné, externé) environmentalistika (denné, externé) fyzika materiálov (denné, externé) teória vyučovania fyziky (denné, externé) teória vyučovania matematiky (denné, externé) aplikovaná informatika (denné, externé) biológia (denné) environmentalistika (denné, externé) fyzika materiálov (denné, externé) geografia v regionálnom rozvoji (denné, externé) matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonomických, spoločenských a prírodných vedách (denné, externé) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) aplikovaná informatika (denné, externé) biológia (denné, externé) environmentalistika (denné, externé) fyzika materiálov (denné, externé) geografia v regionálnom rozvoji (denné, externé) matematické a informačné metódy v ekonómii (denné, externé) počítačové modelovanie v prírodných vedách (denné, externé) technická mineralógia - gemológia (denné, externé) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (denné, kombinačný) Fakulta prírodných vied prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. verejna 74
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Kraskova 1 949 74, Nitra pedagogická, poradenská a školská psychológia (denné, externé) sociálna práca (denné, externé) sociálne služby a poradenstvo (denné, externé) psychológia (denné) sociálne služby a poradenstvo (denné, externé) ošetrovateľstvo (denné) psychológia (denné) sociálna práca (denné, externé) sociálne služby a poradenstvo (denné, externé) urgentná zdravotná starostlivosť (denné, externé) Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. verejna 75
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dražovská 4 949 74, Nitra hungarológia (denné, externé) teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry (denné, externé) hungarológia (denné) maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) stredoeurópske areálové štúdiá (denné, externé) učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (denné, externé) maďarsko-slovenský bilingválny mediátor (denné) maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné, kombinačný) predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským (denné) regionálny cestovný ruch (denné) stredoeurópske areálové štúdiá (denné) učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) ugrofínske štúdiá (denné) Fakulta stredoeurópskych štúdií RNDr. Attila Komzsík, PhD. verejna 76
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Štefánikova 67 949 74, Nitra anglistika (denné, externé) archeológia (denné, externé) dejiny filozofie (denné, externé) estetika (denné, externé) etika (denné, externé) etnológia (denné, externé) kulturológia (denné, externé) marketingová komunikácia a reklama (denné, externé) národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev (denné, externé) politológia (denné, externé) slavistika - slovanské jazyky: ruský jazyk (denné, externé) slovenské dejiny (denné, externé) slovenský jazyk a literatúra (denné, externé) teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (slovenská literatúra) (denné, externé) translatológia (denné, externé) anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) anglický jazyk v odbornej komunikácii (denné) anglický jazyk v odbornej komunikácii (externé) aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo (denné) aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo (externé) archeológia (denné) editorstvo a vydavateľská prax (denné) editorstvo a vydavateľská prax (externé) estetika (denné) estetika (externé) etnológia (denné) filozofia (denné) francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) história (denné) história (externé) kulturológia (denné) kulturológia (externé) kulturológia - riadenie kultúry a turizmu (denné) kulturológia - riadenie kultúry a turizmu (externé) marketingová komunikácia a reklama (denné) marketingová komunikácia a reklama (externé) muzeológia (denné) muzeológia (externé) nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) politológia (denné) politológia (externé) ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (denné) slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) slovenský jazyk a literatúra (denné) sociológia (denné) taliansky jazyk a kultúra (denné) taliansky jazyk a kultúra (externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé, kombinačný) učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé, kombinačný) učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (denné, kombinačný) žurnalistika (denné) žurnalistika (externé) anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) anglistika (denné) anglistika (externé) aplikovaná etika - etika profesijných činností (denné) aplikovaná etika - etika profesijných činností (externé) archeológia (denné) editorstvo a vydavateľská prax (denné) editorstvo a vydavateľská prax (externé) estetika (denné) etika (denné) etnológia (denné) európske štúdiá (denné) európske štúdiá (externé) filozofia (denné) francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) história (denné) história (externé) kulturológia (denné) kulturológia (externé) kulturológia - blízkovýchodné štúdiá (denné) kulturológia - riadenie kultúry a turizmu (denné) kulturológia - riadenie kultúry a turizmu (externé) marketingová komunikácia a reklama (denné) marketingová komunikácia a reklama (externé) masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka (denné) misijná práca (denné) muzeológia (denné) nemčina v hospodárskej praxi (denné) nemčina v hospodárskej praxi (externé) nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) politológia (denné) politológia (externé) ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (denné) ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (externé) slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) slovenský jazyk a literatúra (denné) slovenský jazyk a literatúra (externé) slovenský jazyk a literatúra (externé) sociológia (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé, kombinačný) učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé, kombinačný) učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (denné, kombinačný) východoslovanské jazyky a kultúry (denné) žurnalistika (denné) žurnalistika (externé) Filozofická fakulta Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. verejna 77
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dražovská cesta 4 949 74, Nitra didaktika anglického jazyka a literatúry (denné) didaktika anglického jazyka a literatúry (externé) didaktika hudby (denné, externé) didaktika odborných technických predmetov (denné, externé) pedagogika (denné, externé) športová edukológia (denné, externé) andragogika (denné) andragogika (externé) pedagogika (denné) pedagogika (externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné) učiteľstvo hudobného umenia (denné) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (denné) učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denné) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externé) učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo technickej výchovy (denné) učiteľstvo techniky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) andragogika (denné) andragogika (externé) anglický jazyk a kultúra (denné) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (denné) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (externé) pedagogika (denné) pedagogika (externé) predškolská a elementárna pedagogika (denné) predškolská a elementárna pedagogika (externé) šport a rekreácia (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (externé) učiteľstvo hudobného umenia (denné) učiteľstvo hudobného umenia (externé) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (denné) učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo technickej výchovy (denné) učiteľstvo technickej výchovy (externé) učiteľstvo techniky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) Pedagogická fakulta prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. verejna 78
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tajovského 10 975 90, Banská Bystrica cestovný ruch (denné, externé) ekonomika a manažment podniku (denné, externé) verejná ekonomika a služby (denné, externé) ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (denné, externé) ekonomika a správa území (denné, externé) ekonomika podnikov cestovného ruchu (denné, externé) ekonomika verejných služieb (denné, externé) financie, bankovníctvo a investovanie (denné, externé) interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu (denné) marketingový manažment podniku (denné, externé) cestovný ruch (denné, externé) ekonomika a manažment podniku (denné, externé) financie, bankovníctvo a investovanie (denné, externé) regionálny rozvoj a verejná správa (denné, externé) verejná ekonomika a služby (denné, externé) Ekonomická fakulta Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. verejna 79
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Kuzmányho 1 974 01, Banská Bystrica None európske štúdiá (denné) európske štúdiá (externé) medzinárodné vzťahy (denné) medzinárodné vzťahy (denné) politológia (denné) Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Prof. PhDr. Ján Koper, PhD. verejna 80
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tajovského 40 974 01, Banská Bystrica didaktika technických odborných predmetov (denné, externé) evolúcia ekosystémov a ich ochrana (denné, externé) matematická analýza (denné, externé) pravdepodobnosť a matematická štatistika (denné) teória vyučovania matematiky (denné, externé) aplikovaná geológia (denné, externé) aplikovaná informatika (denné, externé) environmentálna chémia (denné, externé) environmentálne manažérstvo (denné, externé) matematická štatistika a finančná matematika (denné) systémová ekológia (denné) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo technických odborných predmetov (denné, externé) aplikovaná geológia (denné) aplikovaná informatika (denné, externé) environmentálna chémia (denné, externé) environmentálne manažérstvo (denné, externé) geografia a krajinná ekológia (denné, externé) matematika (denné) systémová ekológia (denné) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo praktickej prípravy (denné, externé) Fakulta prírodných vied doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. verejna 81
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tajovského 40 974 01, Banská Bystrica aplikovaná etika (denné, externé) didaktika slovenského jazyka a literatúry (denné, externé) maďarský jazyk a literatúra (denné, externé) slovenské dejiny (denné, externé) slovenský jazyk a literatúra (denné, externé) športová edukológia (denné, externé) športová humanistika (denné, externé) všeobecná jazykoveda (denné, externé) anglický jazyk a kultúra (externé) anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) aplikovaná etika (denné, externé) európske kultúrne štúdiá (denné, externé) francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) história (denné, externé) maďarský jazyk a kultúra (denné, externé) maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) nemecký jazyk a kultúra (externé) nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) poľský jazyk a kultúra (denné, externé) poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) ruský jazyk a kultúra (denné, externé) ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom) (denné, kombinačný) sociálna filozofia (externé) španielsky jazyk a kultúra (denné) španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) taliansky jazyk a kultúra (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo telesnej výchovy (denné, externé) učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denné, externé) anglický jazyk a kultúra (externé) anglický jazyka kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) aplikovaná etika (denné) aplikovaná etnológia (denné) európske kultúrne štúdiá (denné, externé) francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) história (denné) muzeológia (externé) nemecký jazyk a kultúra (externé) nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) poľský jazyk a kultúra (denné) poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) ruský jazyk a kultúra (denné, externé) ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom) (denné, kombinačný) španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo telesnej výchovy (denné, externé) učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denné, externé) Filozofická fakulta doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. verejna 82
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ružová ul. č. 13 974 11, Banská Bystrica andragogika (denné, externé) didaktika hudobného umenia (denné, externé) didaktika výtvarného umenia (denné, externé) pedagogika (denné, externé) predškolská a elementárna pedagogika (denné, externé) teológia (denné, externé) andragogika (denné, externé) evanjelikálna teológia (denné, externé) predškolská pedagogika (denné, externé) sociálna pedagogika (denné, externé) sociálna práca (denné, externé) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (denné) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denné, externé) učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo výtvarného umenia (denné) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné, kombinačný) andragogika (denné, externé) evanjelikálna teológia a misia (denné) pedagogika (denné, externé) predškolská a elementárna pedagogika (denné, externé) psychológia (denné) sociálna práca (denné, externé) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (externé, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (denné, externé) učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (externé, kombinačný) učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (externé, kombinačný) učiteľstvo výtvarného umenia (denné) učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (denné, kombinačný) Pedagogická fakulta Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. verejna 83
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Komenského 20 974 01, Banská Bystrica None právo (denné) právo (externé) právo (denné) právo (externé) Právnická fakulta Prof. JUDr. Stanilav Mráz, CSc. verejna 84
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Popradská 66 041 32, Košice None verejná správa (denné, externé) európska verejná správa (denné) verejná správa (denné, externé) Fakulta verejnej správy prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. verejna 85
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, P. O. Box A-29 040 59, Košice britské a americké štúdiá (denné, externé) dejiny filozofie (denné, externé) integratívna sociálna práca (denné, externé) literárna veda (denné, externé) slovenské dejiny (denné, externé) sociálna psychológia a psychológia práce (denné, externé) teória politiky (denné, externé) anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denné) britské a americké štúdiá (denné, externé) filozofia (denné) história (denné) masmediálne štúdiá (denné, externé) politológia (denné) psychológia (denné) sociálna práca (denné, externé) sociálna práca (konverzný) (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denné) anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denné) anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denné) aplikovaná etika (denné, externé) aplikovaná etika - biológia (denné) aplikovaná etika - britské a americké štúdiá (denné) aplikovaná etika - filozofia (denné) aplikovaná etika - geografia (denné) aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra (denné) britské a americké štúdiá (denné) britské a americké štúdiá (externé) britské a americké štúdiá - biológia (denné) britské a americké štúdiá - filozofia (denné) britské a americké štúdiá - geografia (denné) britské a americké štúdiá - informatika (denné) britské a americké štúdiá - matematika (denné) britské a americké štúdiá - nemecký jazyk a literatúra (denné) filozofia (denné) história (denné) história - aplikovaná etika (denné) história - biológia (denné) história - britské a americké štúdiá (denné) história - filozofia (denné) história - geografia (denné) história - informatika (denné) história - matematika (denné) história - nemecký jazyk a literatúra (denné) história - slovenský jazyk a literatúra (denné) latinský jazyk a literatúra - aplikovaná etika (denné) latinský jazyk a literatúra - filozofia (denné) latinský jazyk a literatúra - história (denné) latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra (denné) masmediálne štúdiá (denné, externé) nemecký jazyk a literatúra - filozofia (denné) nemecký jazyk a literatúra - geografia (denné) nemecký jazyk a literatúra - informatika (denné) nemecký jazyk a literatúra - matematika (denné) politológia (denné, externé) psychológia (denné) rodové štúdiá a kultúry (denné) slovenský jazyk a literatúra - biológia (denné) slovenský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá (denné) slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denné) slovenský jazyk a literatúra - geografia (denné) slovenský jazyk a literatúra - informatika (denné) slovenský jazyk a literatúra - matematika (denné) slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literarúra (denné) sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) Filozofická fakulta prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. verejna 86
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Trieda SNP 1 040 11, Košice None fyzioterapia (denné) verejné zdravotníctvo (denné) spojený. a 2 všeobecné lekárstvo (denné) zubné lekárstvo (denné) Lekárska fakulta Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. verejna 87
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Kováčska 26 040 75, Košice None právo (denné, externé) právo (denné, externé) právo (denné, externé) Právnická fakulta doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. verejna 88
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 041 54, Košice analytická chémia (denné, externé) anorganická chémia (denné, externé) aplikovaná matematika (denné, externé) biofyzika (denné, externé) biochémia (denné, externé) diskrétna matematika (denné, externé) fyzika kondenzovaných látok (denné, externé) fyziológia rastlín (denné, externé) fyziológia živočíchov (denné, externé) genetika (denné, externé) informatika (denné, externé) jadrová a subjadrová fyzika (denné, externé) molekulárna cytológia (denné, externé) organická chémia (denné, externé) teória vyučovania matematiky (denné, externé) všeobecná fyzika a matematická fyzika (denné, externé) analytická chémia (denné) anorganická chémia (denné) biofyzika (denné) biochémia (denné) botanika a fyziológia rastlín (denné) ekonomická a finančná matematika (denné) fyzika (denné) fyzika kondenzovaných látok (denné) genetika a molekulárna cytológia (denné) geografia (denné) informatika (denné) jadrová a subjadrová fyzika (denné) manažérska matematika (denné) matematika (denné) organická chémia (denné) učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (denné) zoológia a fyziológia živočíchov (denné) aplikovaná informatika (denné, externé) biológia (denné) biológia - geografia (denné) biológia - chémia (denné) biológia - informatika (denné) biológia - psychológia (denné) ekonomická a finančná matematika (denné) environmentálna chémia (denné) fyzika (denné) fyzika - biológia (denné) fyzika - geografia (denné) fyzika - chémia (denné) fyzika - informatika (denné) geografia (denné) geografia - filozofia (denné) geografia - informatika (denné) geografia - psychológia (denné) chémia (denné) chémia - geografia (denné) chémia - informatika (denné) chémia - psychológia (denné) informatika (denné) matematika (denné) matematika - biológia (denné) matematika - filozofia (denné) matematika - fyzika (denné) matematika - geografia (denné) matematika - chémia (denné) matematika - informatika (denné) matematika - psychológia (denné) všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (denné) Prírodovedecká fakulta doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. verejna 89
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2 917 01, Trnava aplikované mediálne štúdiá (denné, externé) marketingová komunikácia (denné, externé) aplikované mediálne štúdiá (denné, externé) marketingová komunikácia (denné, externé) masmediálna komunikácia (denné, externé) aplikované mediálne štúdiá (denné, externé) marketingová komunikácia (denné, externé) vzťahy s médiami (denné, externé) Fakulta masmediálnej komunikácie PhDr. Dana Petranová, PhD. verejna 90
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2 917 01, Trnava aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (denné, externé) molekulárna biológia (denné, externé) aplikovaná biológia (denné) aplikovaná chémia a biochémia (denné) aplikovaná biológia (denné) aplikovaná informatika (denné, externé) biotechnológie (denné) chémia a aplikovaná chémia (denné) Fakulta prírodných vied doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. verejna 91
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2 917 01, Trnava verejná politika a verejná správa (denné, externé) politológia (denné, externé) verejná správa (denné, externé) európske štúdiá (denné) politológia (denné, externé) sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe (denné, externé) verejná správa (denné, externé) verejná správa (externé) Fakulta sociálnych vied UCM PhDr. Peter Horváth, PhD. verejna 92
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2 917 01, Trnava etnológia (denné, externé) sociálna psychológia a psychológia práce (denné, externé) systematická filozofia (denné, externé) anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (denné, externé) etnológia (denné) filozofia (denné, externé) história (denné) nemecký jazyk v odbornej komunikácii (denné, externé) psychológia (denné) ruský jazyk v odbornej komunikácii (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) anglický jazyk v odbornej komunikácii (denné) etnológia (denné) filozofia (denné, externé) história (denné) nemecký jazyk v odbornej komunikácii (denné) psychológia (denné) ruský jazyk v odbornej komunikácii (denné) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný) Filozofická fakulta prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. verejna 93
Vysoká škola múzických umení v Bratislave sídlo Zochova 1, poštová adresa Ventúrska 3 813 01, Bratislava bábkarská tvorba (denné, externé) divadelná réžia a dramaturgia (denné, externé) divadelná scénografia (denné, externé) herectvo (denné, externé) bábkarská tvorba (denné) divadelná réžia a dramaturgia (denné) divadelná scénografia (denné) divadelný manažment (denné) herectvo (denné) teória a kritika divadelného umenia (denné) bábkarská réžia a dramaturgia (denné) bábkarská scénografia a technológia (denné) bábkoherectvo (denné) divadelná réžia a dramaturgia (denné) divadelný manažment (denné) herectvo (denné) scénická a kostýmová tvorba (denné) teória a kritika divadelného umenia (denné) Divadelná fakulta Mgr. art. Peter Mikulík verejna 94
Vysoká škola múzických umení v Bratislave sídlo Svoradova ul. 2a, poštová adresa Ventúrska ul. 3 813 01, Bratislava animovaná tvorba (denné) kameramanská tvorba a fotografia (denné) produkcia a manažment umení (denné) scénaristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu (denné) animovaná tvorba (denné) audiovizuálne štúdiá (denné) kameramanská tvorba a fotografia (denné) strihová a zvuková skladba (denné) animovaná tvorba (denné) dokumentárna tvorba (denné) dramaturgia a scénaristika (denné) filmová a televízna réžia (denné) kameramanská tvorba a fotografia (denné) produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií (denné) strihová skladba (denné) umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá (denné) vizuálne efekty (denné) zvuková skladba (denné) Filmová a televízna fakulta doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. verejna 95
Vysoká škola múzických umení v Bratislave sídlo Zochova ul. 1, poštová adresa Ventúrska 3 813 01, Bratislava cirkevná hudba (denné, externé) klávesové nástroje (denné, externé) skladba (denné, externé) spev (denné, externé) strunové a dychové nástroje (denné, externé) tanečné umenie (denné, externé) cirkevná hudba (denné) klávesové nástroje (denné) komorná hra (denné) skladba (denné) spev (denné) strunové a dychové nástroje (denné) tanečné umenie (denné) cirkevná hudba (denné) dirigovanie (denné) dramaturgia a manažment hudobného umenia (denné) klávesové nástroje (denné) skladba (denné) spev (denné) strunové a dychové nástroje (denné) tanečné umenie (denné) teória hudobného umenia (denné) Hudobná a tanečná fakulta doc. Mária Heinzová, ArtD. verejna 96
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 1 010 26, Žilina elektroenergetika (denné, externé) elektrotechnológie a materiály (denné, externé) riadenie procesov (denné, externé) silnoprúdová elektrotechnika (denné, externé) telekomunikácie (denné, externé) teoretická elektrotechnika (denné, externé) biomedicínske inžinierstvo (denné) elektroenergetika (denné) multimediálne inžinierstvo (denné) riadenie procesov (denné) telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo (denné) výkonové elektronické systémy (denné) automatizácia (denné) biomedicínske inžinierstvo (denné) elektrotechnika (denné) multimediálne technológie (denné) telekomunikácie (denné) Elektrotechnická fakulta prof. Ing. Milan Dado, PhD. verejna 97
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 1 010 26, Žilina None mediamatika a kultúrne dedičstvo (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (denné, externé) mediamatika a kultúrne dedičstvo (denné, externé) misijná práca s deťmi a mládežou (denné, externé) sociálna pedagogika (denné, externé) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné, kombinačný) učiteľstvo hudobného umenia (denné) učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný) Fakulta humanitných vied doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. verejna 98
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26, Žilina dopravná technika a technológia (denné, externé) dopravné služby (denné, externé) ekonomika a manažment podniku (denné, externé) ekonomika dopravy, spojov a služieb (denné, externé) poštové technológie (denné, externé) cestná doprava (denné, externé) dopravné inžinierstvo (denné) ekonomika a manažment podniku (denné, externé) elektronický obchod a manažment (denné, externé) letecká doprava (denné, externé) poštové inžinierstvo (denné, externé) vodná doprava (denné, externé) zasielateľstvo a logistika (denné) železničná doprava (denné, externé) cestná doprava (denné) ekonomika a manažment podniku (denné, externé) elektronický obchod a manažment (denné, externé) letecká doprava (denné) poštové technológie a služby (denné, externé) profesionálny pilot (denné) vodná doprava (denné, externé) zasielateľstvo a logistika (denné) železničná doprava (denné, externé) Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov prof. Ing. Anna Križanová, CSc. verejna 99
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 1 010 26, Žilina aplikovaná informatika (denné, externé) informatické nástroje na podporu rozhodovania (denné, externé) manažment (denné, externé) aplikované sieťové inžinierstvo (denné) informačné systémy (denné) informatické nástroje na podporu rozhodovania (denné) manažment (denné) informatika (denné) manažment (denné) počítačové inžinierstvo (denné) Fakulta riadenia a informatiky prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. verejna 100
school place degree2 address type id degree1 degree3
Ekonomická univerzita v Bratislave Ústav medzinárodných programov manažment predaja (denné) medzinárodný finančný manažment (denné) medzinárodný manažment (denné) Dolnozemská cesta 1 852 35, Bratislava verejna 1 None None
Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústav manažmentu, Bratislava priestorové plánovanie (denné) Vazovova 5 812 43, Bratislava verejna 2 priestorové plánovanie (denné) odvetvové a prierezové ekonomiky (denné, externé) priestorové plánovanie (denné, externé)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ústav telesnej výchovy a športu, Košice None Medická 6 040 11, Košice verejna 3 šport a rekreácia (denné, externé) None
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany None Rázusova 14 , Piešťany verejna 4 fyzioterapia (denné, externé) rádiologická technika (denné, externé) verejné zdravotníctvo (denné, externé) None
Žilinská univerzita v Žiline Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine None Tatranská Javorina 7 059 56, Tatranská Javorina verejna 5 stráž prírody (denné) None
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Detašované pracovisko, Bratislava None Panónska cesta 17 851 04, Bratislava statna 6 None None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko Saleziánum Sv. Don Bosca, Žilina None Rajecká 17 010 01, Žilina statna 7 None None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava None Kósu Schoppera 22 048 01, Rožňava statna 8 ošetrovateľstvo (denné) ošetrovateľstvo (externé) sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske None Námestie SNP 200/14 958 01, Partizánske statna 9 ošetrovateľstvo (denné) ošetrovateľstvo (externé) sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko, Skalica None Potočná 58 909 01, Skalica statna 10 ošetrovateľstvo (denné) ošetrovateľstvo (externé) sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) Zimná 48 , statna 11 sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Bl. Metoda D. Trčku, Michalovce sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) Partizánska 23 071 01, Michalovce statna 12 sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená sociálna práca (externé) ul. Železničiarov 278 028 01, Trstená statna 13 sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) Legionárska ul. 8203/2 010 01, Žilina statna 14 sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Košice Bl. Z. Mallu, Košice None Požiarnicka 1 040 01, Košice statna 15 sociálna práca (denné) sociálna práca (externé) None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja, Bardejov sociálna práca (externé) Štefaniková 64 085 01, Bardejov statna 16 sociálna práca (externé) None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica None Pod brehmi č. 4/a 841 03, Bratislava statna 17 None None
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany sociálna práca (externé) Nám. J. Murgaša 3 921 01, Piešťany statna 18 sociálna práca (externé) None
March 2014
Permalink Hide details Show details 1394478023.780271_f68159e1-0401-45e0-b243-087b06e768ac 19:00, 10 March 2014 1393873184.959320_3200aaa2-2a40-482a-952f-2af81869199a 18:59, 3 March 2014
Run succeeded: - ran 2 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 19:00, 10 March 2014

Loading...


     
February 2014
Permalink Hide details Show details 1393150704.465982_dfc25717-22a6-4938-89ad-94a95707e53a 10:18, 23 February 2014 1392545891.149641_c2ab570d-790c-4a07-b1d0-8e05a649f9e5 10:18, 16 February 2014 1391890197.592442_02ca4f47-0220-4f0a-a389-dcc0aa7a480a 20:12, 8 February 2014
Run succeeded: - ran 3 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 10:18, 23 February 2014

Loading...


     
January 2014
Permalink Hide details Show details 1390674756.710990_32850c5c-3588-462e-beb2-fb9c815cccd4 18:32, 25 January 2014
Run succeeded: - ran 1 time, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 18:32, 25 January 2014

Loading...


     
Permalink Hide details Show details 1390056483.720196_cfad855c-af58-4002-95e2-b764aaa2be06 14:48, 18 January 2014
Run failed: #<Errno::ENOSPC: No space left on device - /tmp/open-uri20140118-4-shmmm2.lock> - ran for 0 seconds (1 scraped pages, 0 records) 14:48, 18 January 2014

Loading...


     
Permalink Hide details Show details 1389133710.428214_ddb4da56-60df-4638-8340-a0c5689bbd31 22:30, 7 January 2014
Run succeeded: - ran 1 time, most recently for 0 seconds (175 scraped pages, 174 records) 22:30, 7 January 2014

Loading...


     
December 2013
Permalink Hide details Show details 1388521297.181856_d56be769-f7cc-4e70-8c2c-311664d70213 20:21, 31 December 2013 1387671247.685242_a104f4b2-86fd-4e81-b3c3-4b3b2249dddc 00:14, 22 December 2013
Run succeeded: - ran 2 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 20:21, 31 December 2013

Loading...


     
October 2011
Hide changes Show changes 9 21:26, 29 October 2011 8
Edited by shady 21:26, 29 October 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 8 21:24, 29 October 2011 7
Edited by shady 21:24, 29 October 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 7 20:49, 29 October 2011 6
Edited by shady 20:49, 29 October 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 6 20:47, 29 October 2011 5
Edited by shady 20:47, 29 October 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 5 20:44, 29 October 2011 4
Edited by shady 20:44, 29 October 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 4 20:35, 29 October 2011 3
Edited by shady 20:35, 29 October 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 3 20:32, 29 October 2011 2 2 20:32, 29 October 2011 1
Edited by shady 2 times 20:32, 29 October 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 1 20:28, 29 October 2011 0
Edited by shady 20:28, 29 October 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 20:23, 29 October 2011
Edited by shady 20:23, 29 October 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision